Amoveo Holders

Total of 4695 holders

Pubkey Balance %
BPhzLGFiPmVZgAijw+a8FWkJ7eqcTKOCMT/PheJ7JFTzEBz45b1cScHnwpAGLXnvtot5l0gBp/HvjnkzWTUkr8o= 500.000000 VEO 0.707
BAAlEHNpcrkOdksTVs3jJiabSGFMmzVv6sV4OWam07fssyLwTRrImZZ/K4d9/PL43EGf1UEUm12O3xYGMmyHtjY= 499.048173 VEO 0.705
BB1Wrrf2GOj8gQWT33dAz2mNvpTpWVQhj3k1tOxtK/Nxya91a1iyy5oOFxYWXeRv9vRyfT587d+I5qweNbVSTwU= 474.181000 VEO 0.670
BA26iZfssVkwfuERU8lt/dilNhrKFZz2O33HaDjFX0ByG6v4ERiI2E6erMYRUm5Pt2WZvWxqRCRq6UjkrTAT0Ok= 466.462553 VEO 0.659
BBnS3GlwrF8OsCdHlpic71uT6NV+FnzTcjvLPT7X4J1BLLuicddsJxklqwxkBW1Yw1YdUZWgH8kh+8v927rAuzg= 466.349618 VEO 0.659
BKzdH/S2tbmamOqyvjczOhYtV/NyePyMsURguq7zWhvrYZsgx/5umEzftlXgTPR1TMj97RmxMURMYzuKik5E7EM= 425.826946 VEO 0.602
BARmD/JtjvdbXeyHNh5qcH5YQubV76CT0qxHkLd2Z7S+8V1bb3CzwFsuwxTKjYRbKAzPrUT1WaZFI+UAalLRThI= 425.097086 VEO 0.601
BD54frnozAzSVB0JvaguKf/ZjNXxGWTkmdkGoZz7Fi4I7dgmv/se3M3x5d9KXUuwlIURgKSxyaYENtsB30m25wQ= 402.755208 VEO 0.569
BJW+5huGPj4Ny9Wive92n5Hc2fOTY3jI0hJVWUgWQ1Lseipq2/qZ11aWmyHXn4Ad/KWlaAPEYZYjMYgtXxcCSSM= 386.340234 VEO 0.546
BF7M3qyVlQtqyE8fbc+89SfYaE6DOO9UcE8s+PuJ3zrq2vnCVzrSykIYEgoroPUvQ/0BBScbgO7v7Y4V7Gbup3I= 367.363747 VEO 0.519